Экология? ылымы ж? не оны? пайда болуы,?алыптасуы, дамуы

 

Кіріспе

1. б? лім

1.1. Экология? ылымы ж? не оны? пайда болуы,?алыптасуы, дамуы.

Экологиялы? т? рбиені? негізгі ма? саттары.

?азіргі экологиялы? білім беруді? креативтік технологиясы.

2. б? лім.

2.1. Географияны о? ытуда? ы жалпы экологиялы? білімге жалпы сипаттама беру.

Географияны о? ытуда? ы д? ние ж? зілік экологиялы? проблемаларды мысалдар? а аса отырып талдау жасау.

2.2. Географияны о? ытуда? ы еліміздегі? зекті проблемаларды (Арас, Балхаш) талдау.

?р бір азаматты? таби? ат? а тигізетін? ндірістік іс-?рекеттері.

2.3. О? ушылар? а географияны о? ытуда? ы экологиялы??ауіптен? ор? ану немесе алдын алу, жолдарын т? сіндіру

?орытынды.

Экологиялы? білім мен т? рбие беру 1970 жылы Б?? де? гейінде? йымдастырыл? ан (ЮНЕСКО). «Адам ж? не бносфера» деп атала? ан ба? дарламаны? абылдаудан басталады. Онда ал? аш рет халы? аралы? де? гейде таби? ат ресурстарын? ор? ау ж? не оны тиімді пайдалану туралы ба? дарлама жасалып, ке? экологиялы? сипаттал? ан болатын. Ал 1971 жылы Швейцарияда Еуропалы? конференция? ткізіліп, онда айнала? орша? ан таби? и орта ж? не таби? ат? ор? ау м? селелері к? терілді. 1972 жылы Стогольмде? орша? ан ортаны? ор? ау туралы к? пшілікке білім беру конференциясы болды. 1977 жылы Тблиси? аласында? ткен Б?? жанында? ы ЮНЕСКО ж? не ЮНЕП? йымдары экологиялы? білім беру туралы 40-тан астам шешім? абылдап, оны??аламды? стратегиялы? жоспарларын бекітті. Экологиялы? білім беруді? одан? рі даму кезе? дері ата? ты Найроби (1982 ж.), Беч (1983 ж.), М? скеу (1987 ж.) т. б.?алаларда? ткен конференцияларда жал? асын тапты.

Экологиялы? білім беруді? теориялы? негіздері орысты? таби? ат зерттеушілері? рі к? рнекті педагог а? артушылары В. Белинский, А. Герцен, Н. Чернышовскийді? есімдерімен ты? ыз байланысты. Одан со? А. Бекетов, К. Тимирязев, Д. Кайгородов, т. б.?алымдар таби? атты зерттеу мен? ор? ау туралы м? селелерді к? терді.

   • На главную
    Реклама

  • [© 2014 Экология