Экология ж? не таби? ат

 

Елімізді? экологиялы? жа? дайын? алыпты? стап, таби? ат байлы? ын са? тау ж? не оны молайту тек б? гінгі к? нні??ажеттілігінен туындамайды, ол ерте? гі к? нні? проблемаларынада жауап береді. Сонды? тан б? л м? селе? аза? станны? 2030 жыл? а дейінгі? за? мерзімді дамуына арнал? ан ба? дарламада басым міндеттерді? бірі ретінде к? рсетілген.

?орша? ан ортаны??азіргідей ауыр жа? дайында елімізді? келешек иелеріні? экологиялы? сауатын к? теру б? гінгі к? нні? кезек к? ттірмейтін м? селелеріні? бірі болып отыр.

Республика? алаларында атмосфераны? ластануыны? к? бейе т? суі ту? ан таби? ат тепе-те? дігіні? б? зылуына? келіп со? уы, адам денсаулы? ына айтарлы? тай зиянын тигізуде, ж? не? орша? ан ортаны? ластануына байланысты? р т? рлі ауруларды? пайда болуы, т. б. жа? дайларды? айта берсек соны? ішінде республика хал? ыны??міріне кез-келген сырт? ы? атермен бірге экологиялы??ауіп-?атерді? тигізер? сері? зекті м? селеге айналып отыр.?о? амны? т? ра? ты дамуына деген беталыс экологиялы? проблемаларды шешуден бастау алады. Еліміздегі осындай ірі экологиялы? ластануды? оша? тарын есепке алып, оны жою бойынша тиісті ба? дарламалар ж? ргізілсе, орындалатын негізгі міндеттерді? бірі болып саналады.

М? нда? арастырылатын м? селелер ішінде экология ж? не таби? и ресурстарды??о? амда? алай пайдаланылып жат? анды? ы с? з болады, таби? ат пен адам арасында? ы кейбір елеулі? айшылы? тар салыстырмалы т? рде к? рсетіледі. Сонымен? атар, еліміздегі экологиялы? да? дарысты? орын алуы.

Б? гінде экология е? бір? зекті м? селелрді??атарына шы? ып отыр. Оны? «Экология ж? не таби? ат ресурстары» айдарымен «?аза? стан – 2030» стратегиясында с? з болуы, елбасы Н? рс? лтан Назарбаевты??атысуымен? ткен? ауіпсіздік ке? есінде арнайы ??гіме та? ырыбына айналуы б? л с? зімізді д? лелдей т? седі.

   • На главную
    Реклама

  • [© 2014 Экология