Экология? ылымы [ 12 бет ]

 

1. Экология? ылымы

2. Биоэкохроникалы? деректер

3. Кезе? дері

?орытынды

Пайдаланыл? ан? дебиеттер

Кіріспе

ЭКОЛОГИЯ ТУРАЛЫ НЕ БІЛЕМІЗ?

Экология-биология? ылымдарьны? к? рнекті ж? не? ар? ынды дамып келе жат? ан салаларыны? бірі. Экологияны биология? ылымына е? гізген австриялы??алым-биолог Э. Геккель еді. Экология - гректі? (ойкос -?й, т? ра?, мекен ж? не логос -?ылым), каза? ша тірі а? зьшарды? тіршілік ететін ортасы мек? арым-?атынасын зерттейтін? ылым деген ма? ына береді. Сондай-а?, тірі а? заларды? бір-бірімен? арым-?атынасын, айналасын? орша? ан ортамен, т? ра? ы немесе мекенімен байланыстыра отырып зерттейтін биология? ылымдарыны? бірі.

Экология туралы т? сініктерді егжей-тегжейлі биология? ылымдарыны? докторы профессор Ж. Жатканбаевты? " Экология терминдеріні? т? сіндірме с? здігі" деген енбегінде жазыл? ан. Ол т? сіндірме с? здікті окып шык? ан адам? аншама? ылыми білім алады десе? ізші!

Эрнест Геккель? зіні??лемге? йгілі "Организмдерді? жалпы морфологиясы" деген енбегінде (1866) ал? аш рет "Экология" терминін? олданып, оны??ылыми аны? тамасын берді. Орыс? алымы К. Ф. Рулье осы? ан байланысты "Экология терминін" биология? ылымына е? гізген Э. Геккель екеніне? зінше сенімсіздік білдірді.

Экологиялы? зерттеулер орта? асырда (XVII) а? ылшынны??лы? алым-биологы Чарльз Дарвин "Таби? и с? рыпталу жолымен т? рлерді? пайда болуы" атты е? бегінде биология? ылымдарында к? тпеген жа? алы? аша отырып, экология? ылымыны? дербестігіне жол береді.

Пайдаланыл? ан? дебиеттер:

С.?аженбаев, С. Махмутов, «Таби? ат? ор? ау», Алматы 1992.

Ж. Ж. Жат? анбаев, «Экология негіздері», Алматы 2003.

А. Жа? басова, Г. ?. Саинова «Экология», Алматы 2003.

   • На главную
    Реклама

  • [© 2014 Экология